KANCELARIA

 

Komornikowi powierzono wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych, dokonywanie zabezpieczenia roszczeń, sporządzanie protokołów stanu faktycznego, spisów inwentarza, doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbióru, a także na wniosek organizatora licytacji - sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

 

 

 

Kancelaria posiada dostęp do następujących systemów informatycznych:

OBSZAR DZIAŁANIA

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t.) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michała Myszki obejmuje: Miasto Mysłowice, Miasto Imielin i Gminę Chełm Śląski.

Godziny przyjęć

Czwartek: 9.00 – 15.00

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy:

43 2490 0005 0000 4600 3433 2220

Alior Bank S.A.

Zapamiętaj mnie (90 dni)