KANCELARIA

 

Komornikowi powierzono wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych, dokonywanie zabezpieczenia roszczeń, sporządzanie protokołów stanu faktycznego, spisów inwentarza, doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbióru, a także na wniosek organizatora licytacji - sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

 

 

 

Kancelaria posiada dostęp do następujących systemów informatycznych:

OBSZAR DZIAŁANIA

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10, który stanowi, iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomościo wprowadzenie w posiadanie nieruchomościo opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michała Myszki obejmuje: Miasto Mysłowice, Miasto Imielin i Gminę Chełm Śląski.

Godziny przyjęć

czwartek

godz. 9:00 - 15:00

 

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy:

43 2490 0005 0000 4600 3433 2220

Alior Bank S.A.

Zapamiętaj mnie (90 dni)